Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk

Gayrimenkul Hukuku çok geniş bir alan olup bu alanda çalışma alanı olarak belirlediğimiz hususlar Tapu İptal Tescil Davaları, Men-i Müdahale Davaları, Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Suyu) Davaları, İpoteğin Kaldırılması Davaları, Şufa (Önalım) Davalarıdır.

Yine Kamulaştırma Hukuku ile İmar ve Kentsel Dönüşüm Hukukundan kaynaklanan davalar ile İnşaat Hukukundan kaynaklanan davalarda gayrimenkul hukuku içinde sayılmak gerekir. Ancak bu üç çalışma alanı her ne kadar gayrimenkul hukuku içinde olsa da gayrimenkul hukuku içinde özel olarak ilgilendiğimiz alanlar olduğundan bu çalışma alanları ayrı başlıklar halinde belirtilecektir. Gayrimenkul Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk

TAPU İPTAL TESCİL DAVALARI

Çok çeşitli sebeplere dayalı olarak açılabilen davalardır. Bu tür davalar, gayrimenkulün sahibinin iradesinin dışında elinden çıkması halleri, Sahte evrakla yapılan işlemler, muvazaalı işlemler, bazen mirastan bazen de alacaklılardan mal kaçırma  amacı ile yapılan satışlar vs. gibi kötü niyetli işlemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak açılabildiği gibi, zilyetlik, harici satış veya gayrimenkul satış vaadi sebebi ile de açılabilmektedir. Gayrimenkul davaları içinde en geniş alana sayılan dava çeşididir

MEN-İ MÜDAHALE VE ECRİMİSİL DAVALARI

Özel ya da Kamu Mülkiyetine tabi bir gayrimenkule bina yapmak, bahçe olarak kullanmak vs gibi herhangi bir şekilde zilyetliğinde tutmak veya bina, tesis gibi yerleri izinsiz kullanma yolu ile yapılan tecavüzün önlenmesi (men’i müdahale) ve haksiz kullanma bedelinin teshil edilmesi (ecrimisil) davalarıdır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İŞUYU) DAVALARI

Müşterek veya iştirak halinde mülkiyete tabi bir gayrimenkulün birlikte kullanılması veya gelirinden birlikte faydalanması hususunda ortaklar arasında fikir birliğine varılamaması veya birlikte kullanmanın fiilen mümkün olmaması durumunda, gayrimenkulün aynen taksimi veya satılarak bedelinin paylaştırılması talebi ile açılan davadır.

Bu dava sonucunda gayrimenkulün aynen taksimi mümkün ise taksim kararı verilir (Bu genellikle tarlalarda olabilir. Belediye sınırları içinde olup imar planı dâhilin de kalan arsalarda pek mümkün değildir.) Ya da satılarak bedelinin paylaştırılmasına karar verilir. Genellikle verilen kararlar bu yöndedir

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVALARI

İpotek tarafların rızası ile tapu sicilinden terkin edilebilir. Ancak ipotek bedelinin tamamen ödenmiş olmasına rağmen ipoteğin ipotek alacaklısı tarafından tapu sicilinden terkin edilmemesi durumlarında ipoteğin terkini mahkemelerden talep edilebilir. İşte bu sebeple açılan davalar ipoteğin kaldırılması davalarıdır.

ŞUFA (ÖNALIM) DAVALARI

Müşterek mülkiyete tabi gayrimenkullerde ortaklardan biri, gayrimenkul üzerindeki hissesini devretmek istediğinde öncelikle bunu diğer ortaklara teklif etmek zorundadır. Buna diğer ortakların şufa (önalım) hakki denir. Şufa hakki kanundan kaynaklanabileceği gibi (kanuni şufa), sözleşme ile de kararlaştırılmış olabilir (akdi şufa). Akdi şufa hakkının üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilmesi için tapu kütüğüne şerh verilmesi mecburiyeti vardır. Şufa hakkının kullandırılmaması (engellenmesi) dava sebebidir.

TAHLİYE DAVALARI

Gayrimenkulün tahliyesine ilişkin davalardır.