TCK 87- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kişiler Hukuku

Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri TCK madde 87’de sayılmıştır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunda, fail karşı tarafa gerçekleştirdiği yaralama eylemi ile mağdur üzerinde kastedilenden daha ağır veya farklı bir netice ortaya çıkmaktadır. Eğer kasten yaralama suçunun neticesi TCK madde 87’de sayılan hallerden birini meydana getirmişse suçun cezasının artırılacağı öngörülmüştür. Kasten yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olması ile oluşmaktadır. TCK madde 86 -Kasten yaralama suçu makalemiz için tıklayabilirsiniz. 

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu Hangi Hallerde Oluşur?

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunun neticeleri TCK m. 87’de dört fıkraya ayrılmış ve verilecek cezalar belirlenmiştir. 

1- Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun,

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

c) Yüzünde sabit ize,

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olunmasıdır.

Yukarıda sayılan sonuçların meydana gelmesi halinde neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu oluşacaktır. Bu fıkrada sayılan neticenin meydana gelmesi halinde, kasten yaralama suçu için belirlenecek cezanın bir kat artırılacağı öngörülmüştür.

2- Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun,

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu oluşacak olup kasten yaralama suçu için belirlenecek cezanın iki kat artırılması şeklinde ceza verilecektir. Bu suça ilişkin verilecek cezanın ayrıntıları aşağıda anlatılmıştır.

3- Kasten yaralama fiili neticesinde mağdurun,

 -Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, TCK m. 87 meydana gelecektir. Buna göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre yarısına kadar artırılacaktır.

4- Kasten yaralama fiili neticesinde, mağdurun ölümü meydana gelmişse neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu oluşmaktadır. Verilecek ceza, kasten yaralama suçunun birinci fıkrasına giren hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama Suçunun Şartları Nelerdir?

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçundan bahsedilebilmesi için ilk şart, temel suç tipi bakımından kasten hareket edilmesidir. Kasten yaralama suçu oluştuktan sonra eğer mağdur üzerindeki neticesi yukarıda saydığımız sonuçlardan birini doğurmuşsa, suç oluşmuş sayılacaktır. Ancak failin, gerçekleşen bu ağırlaşmış neticeye en azından taksirle hareket ederek sebep olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu durumu iki aşamalı olarak düşünmemiz daha kolay anlaşılır kılacaktır. Öncelikle kasti olarak hareket edilerek bir yaralama eylemine neden olunmakta, sonrasında ise yaralama eyleminin neticesi olarak daha ağır bir sonuç meydana gelmektedir, oluşan daha ağır neticenin meydana gelmesinde ise failin en azından taksirle hareket etmesi aranmaktadır.

Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama Suçunun Ağırlaşmış Halleri (TCK 87/1)

1-Yaralamanın Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Sebep Olması 

Mağdurun görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularından birinin veya organlarından birinin sürekli zayıflamasına neden olması halidir. İşlevin zayıflaması ile işlevin kaybedilmesi birbirinden farklıdır. İşlevin zayıflaması, duyu veya organlardan birinin görevini gereği gibi yapamayacak olması anlamına gelmekte, işlevin kaybedilmesi ise görevini tamamen yapamaması anlamına gelmektedir. Duyu ve organların işlevini gereği gibi yerine getirememesi durumunun da süreklilik arz etmesi şarttır. 

2- Konuşmada Sürekli Zorluğa Sebebiyet Verme 

Kasten yaralama fiili sonucunda mağdurun konuşmasında sürekli olarak zorluk yaşamasına neden olunması halinde bu fıkra hükmü uygulanacaktır. Bu halde mağdur tamamen konuşma kaybı yaşamamaktadır, mağdur kendini ifade etmekte zorlanmakta, olumsuzluk yaşamaktadır. Örnek olarak kekemelik yaşanması, telaffuzda sorun yaşanması gibi neticeler gösterilebilir. Bu zorluğun sürekli olarak kalıcı olması şarttır.

3- Yüzde Sabit İz Kalması 

Mağdurun yüz bölgesinde kasten yaralama fiili sonucunda bir yara izi kalması, yüzün doğal görüntüsünün bozulması sonucu oluşmakta ise ağırlaşmış sonuçtan bahsedilecektir. Bu maddede yalnızca yara izi düşünülmemesi gerekmektedir. Nitekim Yargıtay kararlarında saç ve bıyık dökülmesi, gözün devamlı sulanması, devamlı salya akması gibi sonuçlar da bu maddenin içinde kabul edilmiştir.

4- Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokma 

Kasten yaralama fiili sonrasında mağdurun hayati tehlike atlatması sonucunda bu halden bahsedilir. Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durumun oluşup oluşmadığı tıbbi araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Mağdurun iç organ yaralanması yaşaması, ciddi derecede yanıklar yaşaması bu sonuçları doğuracaktır.

5- Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Sebep Olma

Kasten yaralamanın hamile bir kadına karşı işlenmesi sonucunda kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına sebep olunması halinde bu suç oluşur. Burada çocuğun canlı olarak doğmuş olması şarttır, zira çocuğun ölü olarak doğması halinde TCK 87. maddesinin 2. fıkrası meydana gelecektir. 

Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama Suçunun Ağırlaşmış Halleri (TCK 87/2)

1-İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Sokma

Mağdurun kasten yaralama fiili sonrasında iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa kapılması veya bitkisel hayata girmesi halinde bu suç oluşacak ve verilecek ceza artırılacaktır. Hastalığın iyileşme olanağının olup olmadığı tıbbi değerlendirme ile belirlenecek olup eğer ilaç veya tedavi sonrası iyileşmesi imkanı varsa bu maddede değerlendirilemeyecektir.

2- Duyulardan veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesi

Kasten yaralama suçu sonrasında mağdurun görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularından birinin tamamen kaybedilmesi veya organlarından birinin hiçbir şekilde çalışmaz hale gelmesidir. TCK m. 87/1’de yukarıda bahsettiğimiz hal duyuların veya organların sürekli zayıflamaya sebep olunması hali idi. Ancak TCK m. 87/2’de bahsedilen hal işlevin tamamen kaybedilmesi, çalışamaz hale gelmesidir. Bu durumun yaşanması halinde verilecek ceza artırılacaktır.

3- Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolması

Mağdur, kasten yaralama sonucunda konuşma yeteneğini kaybetmişse veya artık çocuk yapamayacak hale gelmişse bu halden bahsedilir. Konuşma yeteneğinin kaybında mağdurun hiç ses çıkartamaması, çıkardığın seslerin anlaşılır olmaması örnek gösterilebilir. Mağdurun çocuk sahibi olma yeteneğinin kaybı ise kasten yaralama fiili neticesinde oluşması, arada illiyet bağı bulunmalıdır. 

4- Yüzün Sürekli Değişikliği

Kasten yaralama suçunun neticesinin mağdur üzerinde yüzünün sürekli değişikliğine sebep olması halidir. Bu halde mağdurun yüzünün doğalının bozulması, yüzünün tanınırlığının değişmesi halidir. Bu haliyle yüzdeki sabit izden farklıdır.

5- Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi

Kasten yaralama suçunun hamile bir kadına karşı işlenmesi halinde, yaralamanın neticesinde bebeğin ölü doğması neticesi oluşmuşsa ağırlaşmış netice kabul edilir. 

Kasten Yaralama Fiilinin, Mağdurun Vücudunda Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK 87/3)

Kasten yaralama eylemi gerçekleştikten sonra mağdurun kemiğinin kırılması veya çıkması halinde TCK m. 87/3 hükmü uygulanır. Örneğin mağdurun kolunun, parmağının kırılması ve çıkması hali buna örnek gösterilebilir.

 Kasten Yaralama Neticesinde Mağdurun Ölmesi (TCK 87/4)

Kasten yaralama eylemi neticesinde mağdurun ölmesi halinde neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu meydana gelir. Burada dikkat edilmesi gereken husus failin kasten yaralama saikiyle hareket etmesi şartıdır. Fail mağduru öldürme kastıyla hareket etmemekte, yalnızca yaralama kastıyla eylem gerçekleştirmektedir. Ancak yaralama neticesinde öngörülemeyen ölüm gerçekleşmişse bu fıkradan bahsedilir. Kasten yaralama eylemi icrai nitelikte olabildiği gibi ihmali nitelikte de olabilir. Mağdurun ölümünün failin yaralamasından kaynaklanması, yaralama fiili ile gerçekleşen ölüm neticesi arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir. 

Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

TCK madde 87/1’de sayılan hallerde; duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olunması halinde, kasten yaralama suçuna (TCK madde 86) göre belirlenen ceza bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamayacaktır. 

TCK madde 87/2’de sayılan hallerde; iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

TCK madde 87/3’de sayılan halde; Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

TCK madde 87/4’de sayılan halde; Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma kurumu Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş olup, mağdur ile şüphelinin koşullu veya koşulsuz olarak uzlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma işlemlerinin soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılması mümkündür. Ancak, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu uzlaşma kapsamında değildir.

Neticesi Sebebiyle Kasten Yaralama Suçunda Etkin Pişmanlık

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçuna ilişkin etkin pişmanlık düzenlemesi bulunmamaktadır. Etkin pişmanlık, suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma aşamasında failin işlediği suçtan dolayı sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi anlamına gelmektedir. 

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten yaralama suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Ancak TCK madde 87/4’te düzenlene kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde cezanın üst sınırı on yıldan fazla olduğundan Ağır Ceza Mahkemesi görevlidir. 

Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu ve Diğer Suçlarla İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Silviya Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama Suçu

Twitterda Paylaş Facebook'da Paylaş