Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku Avukatı

Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu

Medeni hukukun konuları arasında yer alan kişiler hukuku; şahsı konu alır. Türk Medeni Kanunu’ndaki yerini başlangıç hükümlerinden sonra gelen madde 8 ile 117 arasında yer alır. Hukukta hak ehliyetine sahip varlıklar kişidir. Bunlar gerçek ve tüzel kişi olarak ikiye ayrılırlar. Gerçek kişilerin konusunu insan, tüzel kişilerin ise kişi veya mal toplulukları oluşturur. Burada kişi; haklara sahip varlığı, kişilik ise hukukun konu aldığı tüm değerleri kapsar. Bu iki kavram birbiriyle birliktedir. Özel hukukta yer alan aile, eşya, borçlar hukuku gibi kavramların hiçbiri kişiler hukukundan ayrı var olamazlar. Bizatihi özel hukukun öznesi kişidir, konular kişinin tanımından ve ehliyet türlerinden itibaren devam etmektedir. Kişiler Hukuku Avukatı Silivri İstanbul Silviya Hukuk Bürosu

Kişiler Hukuku ve Temel İlkeleri

Temel ilkeler 1982 Anayasası’nın 10.maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmüne dayanır. Türk Medeni Kanunu madde 8’de de bu durum haklara yansıtılmıştır. Kanun önünde hak sahibi olma açısından herkes eşittir. Kişi özgürdür, kendi kişisel alanı ve serbest karar verme yeteneği vardır. Fakat saygınlığın korunması ve herkesin eşitçe özgür davranabilmesi için bu özgürlüğe belirli sınırlamalar koyulmuştur.

Kişiliğin Başlangıcı

Kişilik doğumla başlar, ölüm veya gaiplik ile sona erer. Ölümle beraber kişilik hakları sona erer fakat diğer haklar miras yoluyla geride kalanlara geçer. Bu da artık miras hukukuna konu olmaktadır. Gaiplik; ölüm tehlikesi altında kaybolma veya uzun süre haber alınamama durumunda hakim kararıyla kişiliğin sona ermesidir. İşte bu yaşam aralığında kişilerin hakları, borçları ve fiillerini temel anlamda ayırt eden dal kişiler hukukudur.